Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2023 roku

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 06.02.2023 r. do 02.03.2023 r.
Zakres kontroli: Funkcjonowanie kas i automatów biletowych zarządzanych przez Operatora – godzin otwarcia, wyposażenia oraz informacji pasażerskiej.
Zalecenia pokontrolne: 1. wyegzekwowanie od wykonawcy zajmującego się utrzymaniem biletomatów możliwości zakupu biletów okresowych z ulgą 33%, zakupu biletów sieciowych oraz zakupu biletów z przesiadką celem uzupełnienia niedostępnych podczas kontroli ofert taryfowych; 2. zaopatrzenie kasjerów we wszystkich kasach agencyjnych w krawat/apaszkę z logotypem Operatora (w tym kas nieobjętych niniejszą kontrolą); 3. wezwanie agentów wszystkich kas agencyjnych do uzupełnienia Wykazu kasjerów w okienkach kasowych; 4. oznaczenie automatu biletowego w informację o Przewoźniku w lokalizacji Poznań Garbary oraz nieoznaczonych automatów biletowych w pozostałych lokalizacjach.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.02.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.03.2023 r. do 20.03.2023 r.
Zakres kontroli: Kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.04.2023 do 21.04.2023
Zakres kontroli: Audyt w zakresie funkcji zarządzania, rozwoju utrzymania, zarządzania utrzymaniem taboru oraz funkcji przeprowadzania utrzymania.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano (wydane zostały spostrzeżenia rekomendujące w ramach ustaleń z audytu certyfikującego).

Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 24.04.2023 r. do 12.06.2023 r.
Zakres kontroli: Audyt w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym audyt operacji obejmujący projekt „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dn. 02.05.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.7.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dn. 10.05.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.8.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13.06.2023 r. do
Zakres kontroli: dni oraz godziny funkcjonowania kasy biletowej i automatu biletowego, jak również dane dot. sprzedaży biletów na stacji kolejowej Gniezno.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.9.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.08.2023 r. do
Zakres kontroli: funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego na kolei.
Zalecenia pokontrolne:  1. Dokonanie ponownej analizy i oceny ryzyka celem identyfikacji zagrożeń dotyczących sytuacji związanych z napadami na podróżnych lub personel pociągów oraz związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub dewastacją wnętrza eksploatowanych pociągów, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.
2. Określenie i wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa celem zredukowania ryzyka do dopuszczalnego poziomu dla zagrożeń, dla których szacowane ryzyko nie jest dopuszczalne.
3. Ujęcie w uregulowaniach wewnętrznych Koleje Wielkopolskie, składających się na SMS, zasad działania w przypadku wystąpienia sytuacji dotyczących napadów i kradzieży.
4. Zgłaszanie zagrożeń i uzgadnianie rozwiązań (wdrożenia adekwatnych środków kontroli ryzyka), z właściwymi podmiotami, dla zidentyfikowanych zagrożeń, których Koleje Wielkopolskie nie były w stanie samodzielnie nadzorować. 5. Szkolenia i weryfikacja zdobytej wiedzy dla Dyspozytury Koleje Wielkopolskie zapewniających zapoznanie się przez nich z procedurami, instrukcjami i planami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem przy realizacji przewozów w sytuacjach o charakterze kryzysowym na kolei.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.10.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.07.2023 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.11.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10.07.2023 r. do 06.09.2023 r.
Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, czas jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wypłacanie wynagrodzeni w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wanagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 227), przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140)
Zalecenia pokontrolne: 1.Zapewnienie aby co najmniej jedna część wypoczynku pracownika w roku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Zapewnienie aby pracownicy wykonywali pracę w porze nocnej maksymalnie dwie kolejne noce. 3. Zapewnianie pracownikom raz na trzy tygodnie wolnej niedzieli od pracy. 4. Wskazanie w Regulaminie Pracy informacji zgodnej z ZUZP dot. zapewnienia przez pracodawcę wolnej niedzieli od pracy raz na trzy tygodnie.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.12.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.08.2023 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lesznie

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.13.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.09.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie: stanu sanitarno – technicznego i sanitarno – porządkowego pociągów osobowych, pomieszczeń służbowych osób zajmujących się sprzątaniem wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów, zaopatrzenia w wodę, wyposażenia sanitariatów w środki higieniczne, przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, przygotowania i stosowania środków dezynfekcyjnych, postępowania z odpadami komunalnymi, postępowania z nieczystościami płynnymi, dokumentacji zdrowotnej pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.14.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.10.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola prawidłowości realizacji projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”, dofinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.15.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.11.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola prawidłowości realizacji projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza dla taboru spalinowego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.16.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach  23.03. – 13.12.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola napraw, eksploatacji, przeglądów za I kwartał 2023 r. oraz stan techniczny i sanitarny na czas przeprowadzania kontroli pojazdów szynowych, wydzierżawionych na podstawie umów dzierżawy, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Zalecenia pokontrolne: usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenie w brakujące elementy oraz przestrzeganie zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów.

Data Autor Zmiana
2024/03/18 14:40 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/18 14:39 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/07 11:14 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/07 11:13 Sylwia Dolna ---
2024/03/04 14:59 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2023/10/26 13:47 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/10/26 13:47 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2023/10/23 15:15 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/10/23 14:04 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/08/29 10:47 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/08/29 10:41 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/07/06 13:03 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/07/06 9:44 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/07/05 15:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/05/25 9:44 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/05/22 13:31 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/04/14 11:24 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/03/24 9:43 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/03/01 8:58 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/02/22 10:18 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/02/10 9:50 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/02/09 15:00 Patrycja Majchrzak-Krawiec Dodanie treści