Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (dalej: „ustawa o dostępności cyfrowej”). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) https://bip.koleje-wielkopolskie.com.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej),
 • złożone schematy i dokumentacje techniczne w formie nietekstowej, gdyż nie jest możliwe dostarczenie ich alternatywy w formie tekstowej przekazującej pełną, analogiczną treść.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Data sporządzenia: 2020.08.27. Data aktualizacji deklaracji: 2024.03.31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wagner, beata.wagner@koleje-wielkopolskie.com.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 695 040 484 (w godzinach 7:30-15:30).
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Kontakt do Koordynatora ds. praw pasażerów i zapewnienia dostępności:
Email: bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl
Telefon stacjonarny: 61-27-92-658
Telefon komórkowy: 695 040 214

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku siedziby Spółki przy ul. Składowej 5 prowadzi jedno wejście, które pozwala na swobodny wjazd wózkami z poziomu chodnika. Wejście do biur posiada kontrole dostępu – celem wejścia do siedziby Spółki należy użyć domofonu.

2. W budynku znajduje się winda, jednak ze względu na położenie siedziby Spółki na parterze, nie jest koniecznym jej użytkowanie. Korytarze są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich. W budynku dostępna jest toaleta, która w całości jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych.

4. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podwórzu na parkingu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Składowej 5F. Dodatkowo skorzystać można z miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie siedziby Spółki przy: ul. Towarowej 53 (jedno miejsce; róg ul. Towarowej i ul. Składowej przy przejściu dla pieszych), ul. Towarowej 55 (dwa miejsca; naprzeciwko wejścia do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego). Są to miejsca wyznaczone przez Miasto Poznań i znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z czym korzystanie z nich możliwe jest na zasadach określanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem poprzez:

 • wysłanie pisma/złożenie wniosku na adres: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 • wysłanie e-maila na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl lub bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: 61 27 92 700,
 • Osoby Głuche mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Spółki www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

1. Do budynku przy ul. Składowej 5b prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – do wejścia prowadzą schody, brak jest alternatywnego dostępu do budynku. Wejścia posiada kontrole dostępu – celem wejścia należy użyć domofonu. Drugie wejście na dzień aktualizacji deklaracji dostępności jest nieaktywne.

2. W budynku znajdują się schody, natomiast nie ma windy, ani ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Jedynie korytarz na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (przy zastrzeżeniu pkt 1 – tj. brak możliwości wejścia do budynku z poziomu chodnika). Pozostałe korytarze są dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, za wyjątkiem osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich. Na piętrze I i II dostępne są toalety, które jednak nie są przystosowane dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych.

4. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podwórzu na parkingu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Składowej 5F. Dodatkowo skorzystać można z miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie siedziby Spółki przy: ul. Towarowej 53 (jedno miejsce; róg ul. Towarowej i ul. Składowej przy przejściu dla pieszych), ul. Towarowej 55 (dwa miejsca; naprzeciwko wejścia do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego). Są to miejsca wyznaczone przez Miasto Poznań i znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z czym korzystanie z nich możliwe jest na zasadach określanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę w tym budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem poprzez:

 • wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 • wysłanie e-maila na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl lub bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: 61 27 92 700,
 • Osoby Głuche mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Spółki www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

1. Do budynku przy ul. Składowej 4 prowadzi jedno wejście, które nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich – do wejścia prowadzą schody, brak jest alternatywnego dostępu do budynku. Wejście posiada kontrole dostępu – celem wejścia należy użyć domofonu.

2. W budynku znajdują się schody oraz winda, która dostępna jest z poziomu półpiętra. Aby dostać się na półpiętro trzeba wejść po schodach, brak jest alternatywnego dostępu do półpiętra. Winda obsługuje poziomy półpiętro – III piętro. Drzwi windy są automatycznie przesuwne. Sygnalizacja optyczna umożliwia identyfikację windy – w windzie brak jest oznaczeń dźwiękowych informujących o położeniu kabiny. Korytarze są dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku dostępne są toalety, które jednak nie są przystosowane dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych. Winda obsługująca poziomy półpiętro – III piętro posiada oznaczenia w alfabecie brajla.

4. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podwórzu na parkingu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Składowej 5F. Dodatkowo skorzystać można z miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie siedziby Spółki przy: ul. Towarowej 53 (jedno miejsce; róg ul. Towarowej i ul. Składowej przy przejściu dla pieszych), ul. Towarowej 55 (dwa miejsca; naprzeciwko wejścia do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego). Są to miejsca wyznaczone przez Miasto Poznań i znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z czym korzystanie z nich możliwe jest na zasadach określanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę w tym budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem poprzez:

 • wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 • wysłanie e-maila na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl lub bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: 61 27 92 700,
 • Osoby Głuche mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Spółki www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

1. Do budynku przy ul. Składowej 5F prowadzi jedno wejście, które pozwala na swobodny wjazd wózkami z poziomu chodnika. Wejście posiada kontrole dostępu – celem wejścia należy użyć domofonu.

2. W tej części budynku nie ma schodów ani windy. Korytarze są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich. W budynku dostępne są toalety, które jednak nie są przystosowane dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych.

4. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podwórzu na parkingu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Składowej 5F. Dodatkowo skorzystać można z miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie siedziby Spółki: ul. Towarowa 53 (jedno miejsce; róg ul. Towarowej i ul. Składowej przy przejściu dla pieszych), ul. Towarowa 55 (dwa miejsca; naprzeciwko wejścia do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego). Są to miejsca wyznaczone przez Miasto Poznań i znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z czym korzystanie z nich możliwe jest na zasadach określanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem poprzez:

 • wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 • wysłanie e-maila na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl lub bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: 61 27 92 700,
 • Osoby Głuche mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Spółki www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

1. Do budynku przy ul. Składowej 5F (wejście czwarte) prowadzi jedno wejście, które pozwala na swobodny wjazd wózkami z poziomu chodnika. Wejście posiada kontrole dostępu – celem wejścia należy użyć domofonu.

2. W tej części budynku nie ma schodów ani windy. Korytarze są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich. Schody prowadzą na I piętro, które nie jest dostępne. W budynku dostępne są toalety, które jednak nie są przystosowane dla osób poruszających się przy wsparciu wózków inwalidzkich.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych.

4. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podwórzu na parkingu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Składowej 5F. Dodatkowo skorzystać można z miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie siedziby Spółki: ul. Towarowa 53 (jedno miejsce; róg ul. Towarowej i ul. Składowej przy przejściu dla pieszych), ul. Towarowa 55 (dwa miejsca; naprzeciwko wejścia do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego). Są to miejsca wyznaczone przez Miasto Poznań i znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z czym korzystanie z nich możliwe jest na zasadach określanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem poprzez:

 • wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 • wysłanie e-maila na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl lub bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: 61 27 92 700,
 • Osoby Głuche mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Spółki www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

Budynek Dworca Letniego jest zamknięty, bez dostępu do środka budynku.

Dworzec Letni jest przy peronie 9.

Dojście na peron 9 jest z peronu 8.

Dojście na peron 9 jest na jednym poziomie z peronem 8.

1. Spółka dołoży wszelkich starań by jak najszybciej w całości dostosować niniejszą stronę do wymagań prawnych w zakresie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

2. Zarząd Spółki, mając na względzie Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z dniem 15 marca 2021 r. powierzył wykonywanie obowiązków z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pani Joannie Skubiszyńskiej. Zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl bądź telefonicznego pod numerem 61 27 92 747 (w godzinach od 7:00 do 15:00), gdzie zgłaszać można wszelkie sugestie związane z zapewnianiem dostępności.

3. Dostępność taboru użytkowanego przez Spółkę:

1) Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami zależne są od typu pojazdu:

 1. Pojazdy SA108 – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, dwa wieszaki na rowery.
 2. Pojazdy SA132 – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, dwa wieszaki na rowery.
 3. Pojazdy SA134 – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, trzy wieszaki na rowery.
 4. Pojazdy EN57Akw – rampa/podest mechaniczny wspomagający wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne.
 5. Pojazdy EN76 (Elf) – winda / podnośnik wspomagający wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne.
 6. EN57AL – rampa/podest mechaniczny wspomagający wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne, oznaczenia informacyjne o miejscach użyteczności publicznej (np. oznaczenia w toalecie, oznaczenia przycisku alarmowego SOS) w języku Braille’a.
 7. SA139 – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne.
 8. 48WE – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne, oznaczenia informacyjne o miejscach użyteczności publicznej (np. oznaczenia w toalecie, oznaczenia przycisku alarmowego SOS) w języku Braille’a.
 9. 48WEb – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, sześć wieszaków na rowery, gniazdka elektryczne, oznaczenia informacyjne o miejscach użyteczności publicznej (np. oznaczenia w toalecie, oznaczenia przycisku alarmowego SOS) w języku Braille’a.
 10. 36WEhd – rampa ręczna wspomagająca wejście do pojazdu, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, cztery wieszaki na rowery, gniazdka elektryczne.

2) Pojazdy, które są użytkowane przez Spółkę okresowo, również ze względu na sytuacje awaryjne, mogą nie posiadać usprawnień dla osób z niepełnosprawnością. Pociągi prowadzone trakcją parową, które kursują w wybranych godzinach na odcinku Poznań – Wolsztyn nie są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością korzystających ze wsparcia wózka inwalidzkiego.

3) W celu zapewnienia jak największej dostępności swoich usług, także dla osób z niepełnosprawnościami, Spółka posiadając tabor dostosowany do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami, nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia przejazdu. Niemniej, jeśli podróżny potrzebuje pomocy asysty podczas przemieszczania się poprzez budynek dworca oraz dojścia na peron, wymagane jest zgłoszenie przejazdu do 48 godzin przed przejazdem. Pomoc, w przypadku zgłoszenia przejazdu dokonanego z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem zapewnia odrębny podmiot kolejowy PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pomoc jest świadczona podczas przemieszczania się poprzez budynek dworca kolejowego, stacji kolejowej oraz podczas dojścia na peron.

4) Szczegółowe informacje w zakresie przejazdów realizowanych przez Spółkę dla osób z niepełnosprawnościami odnaleźć można pod adresem https://koleje-wielkopolskie.com.pl/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/.

4. W 2019 r. Spółka przeprowadziła szkolenia z polskiego języka migowego. Działanie to, będące przejawem wychodzenia Spółki naprzeciw oczekiwaniom jej klientów i pasażerów, miało na celu usprawnienie komunikacji, również z osobami z niepełnosprawnościami. Umiejętności komunikacyjne w zakresie polskiego języka migowego posiadają niektórzy pracownicy administracyjni Spółki, jak i niektórzy pracownicy pierwszego kontaktu z pasażerami, tj. drużyn konduktorskich oraz obsługi kas biletowych. Każdy z przeszkolonych pracowników jest w stanie udzielić informacji w polskim języku migowym przynajmniej w podstawowym zakresie.

5. Spółka dysponuje defibrylatorami AED, umożliwiającymi ratowanie życia podczas nagłego zatrzymania krążenia. Przenośne defibrylatory AED znajdują się na wyposażeniu niemalże wszystkich pojazdów użytkowanych przez Spółkę (z wyjątkiem 8 pojazdów typu EN57) oraz w niektórych budynkach, o których mowa poniżej. Należą do nich między innymi siedziba Spółki przy ul. Składowej 5, budynek Dyspozytury Spółki przy ul. Składowej 5F, Punkty Utrzymania Taboru w Poznaniu, Lesznie oraz Zbąszynku, a także budynek Dworca Letniego przy ul. Dworcowej w Poznaniu.

 

Data Autor Zmiana
2024/03/22 11:00 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/22 10:55 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/22 10:43 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/22 10:36 Sylwia Dolna ---
2024/03/22 10:30 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2023/03/31 15:21 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/03/31 15:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2022/11/03 9:08 administrator Aktualizacja treści
2022/04/05 8:53 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/31 13:10 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/04 13:31 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/04 9:12 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/09/21 10:23 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/08/12 10:45 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/07/06 8:46 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/06 14:40 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/06 14:39 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/03/26 14:51 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:50 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:29 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:29 administrator ---
2021/03/26 14:28 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:27 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:26 administrator Aktualizacja treści
2021/03/26 14:24 administrator Aktualizacja treści
2021/03/24 12:45 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/02/25 8:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/02/16 7:52 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/01/11 13:28 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/01/11 13:26 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/09/17 14:55 Patrycja Majchrzak Modyfikacja treści
2020/09/17 14:54 Patrycja Majchrzak ---
2020/09/05 12:27 Patrycja Majchrzak ---
2020/09/05 12:25 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/28 16:14 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/28 12:23 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 15:35 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 14:25 administrator ---
2020/08/27 14:25 administrator ---
2020/08/27 14:18 administrator ---
2020/08/27 14:18 administrator ---
2020/08/27 14:17 administrator ---
2020/08/27 14:17 administrator ---
2020/08/27 14:16 administrator ---
2020/08/24 11:21 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 15:11 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:40 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:39 Patrycja Majchrzak ---