Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2021 roku

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.01.2021 r. do 15.02.2021 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 (kontrola problemowa w zakresie punktualności, odwołanych pociągów oraz zestawień – IV kwartał 2020 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.03.2021 r. do 26.03.2021 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Realizacja uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym OT6.501.10.2020.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.03.2021 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.04.2021 r. do 14.06.2021 r.
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty finansowej za 2020 rok oraz Rekompensaty całkowitej z uwzględnieniem udzielonej pomocy finansowej w związku z epidemią COVID-19 przekazanych Operatorowi kolejowemu –Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr DT/III/102/2016 na realizację pasażerskich przewozów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Kontrola w wyżej wymienionym zakresie nie została przeprowadzona przez organ.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19.05.2021 r. do 08.06.2021 r.
Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu nr RPWP.05.02.02-30-0001/19 pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” (umowa o dofinansowanie z 2 września 2019 r.) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.06.2021 r. do 26.07.2021 r.
Zakres kontroli: 1. Kwalifikacja pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym ocena procedur wdrożonych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, dotyczących postępowania z maszynistą po spowodowaniu zdarzeń typu SPAD. 2. Stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Kontrolowany jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mającej miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 05.08.2021 r. do 10.09.2021 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; Spełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4.10.18r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK.
Zalecenia pokontrolne: 1. Wypłacanie zleceniobiorcom co najmniej raz w miesiącu wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w przypadku zawarciu umów zlecenia na czas dłuższy niż jeden miesiąc; 2. Podawanie do wiadomości Pracowników zmian w rozkładzie czasu pracy bezpośrednio po zdarzeniu powodującym konieczność dokonania takich zmian, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie dnia pracy, którego zmiana dotyczy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem pracy, w dniu którego dotyczy zmiana; 3. przestrzeganie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, poprzez podjęcie działań w celu zapewnienia prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, w szczególności w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty instruktora, maszynisty, starszego kierownika pociągu, kierownika pociągu, konduktora.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 29.06.2021 r. do 08.07.2021 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.08.2021 r. do 16.12.2021 r.
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji, przeglądów technicznych, stanu technicznego oraz stanu sanitarnego wydzierżawionych pojazdów szynowych (I i II kwartał 2021 r.).
Zalecenia pokontrolne: Natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenia w brakujące elementy oraz przestrzegania zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.10.2021 r. do 15.11.2021 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 06.10.2021 r. do 27.10.2021 r.
Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Kontrola w wyżej wymienionym zakresie nie została przeprowadzona przez organ.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Lublinie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.11.2021 r. do 07.12.2021 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad funkcjonowaniem wybranych kryteriów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Zalecenia pokontrolne: Natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, analiza oraz sprawdzenie możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w procesach oraz dokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem poprzez uwzględnienie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15.11.2021 r. do 15.12.2021 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie jakości realizowanych usług, zgodnie z postanowieniami umowy nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.11.2021 r.
Zakres kontroli: Kontrola interwencyjna. Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. Kontrola stanu sanitarno – higienicznego środków transportu.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Data Autor Zmiana
2022/06/01 11:24 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/29 10:52 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/29 10:52 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2022/03/07 12:05 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/01/18 12:46 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/01/17 11:45 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/11/22 10:15 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/11/10 8:10 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/25 9:43 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/11 13:41 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/09/22 9:52 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/09/08 13:33 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/08/16 13:23 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/08/16 12:57 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/07/20 11:58 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/06/16 8:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/27 12:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/17 15:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/17 14:16 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/06 8:40 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/03/03 14:08 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/02/01 8:27 Patrycja Majchrzak-Krawiec Dodanie treści