Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
  
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2021 roku

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.01.2021 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 (kontrola problemowa w zakresie punktualności, odwołanych pociągów oraz zestawień – IV kwartał 2020 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.03.2021 r. do 26.03.2021 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Realizacja uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym OT6.501.10.2020.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.03.2021 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.04.2021 r. do
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty finansowej za 2020 rok oraz Rekompensaty całkowitej z uwzględnieniem udzielonej pomocy finansowej w związku z epidemią COVID-19 przekazanych Operatorowi kolejowemu –Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr DT/III/102/2016 na realizację pasażerskich przewozów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie
Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19.05.2021 r. do 08.06.2021 r.
Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu nr RPWP.05.02.02-30-0001/19 pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” (umowa o dofinansowanie z 2 września 2019 r.) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.06.2021 r. do 26.07.2021 r.
Zakres kontroli: 1. Kwalifikacja pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym ocena procedur wdrożonych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, dotyczących postępowania z maszynistą po spowodowaniu zdarzeń typu SPAD. 2. Stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 05.08.2021 r. do 10.09.2021 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zalecenia pokontrolne: 1. Wypłacanie zleceniobiorcom co najmniej raz w miesiącu wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w przypadku zawarciu umów zlecenia na czas dłuższy niż jeden miesiąc; 2. Podawanie do wiadomości Pracowników zmian w rozkładzie czasu pracy bezpośrednio po zdarzeniu powodującym konieczność dokonania takich zmian, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie dnia pracy, którego zmiana dotyczy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem pracy, w dniu którego dotyczy zmiana; 3. przestrzeganie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, poprzez podjęcie działań w celu zapewnienia prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, w szczególności w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty instruktora, maszynisty, starszego kierownika pociągu, kierownika pociągu, konduktora.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 29.06.2021 r. do 08.07.2021 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.08.2021 r. do
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji, przeglądów technicznych, stanu technicznego oraz stanu sanitarnego wydzierżawionych pojazdów szynowych (I i II kwartał 2021 r.)
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od
Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty
Zalecenia pokontrolne:


Udostępnij: Facebook
Zapisz:
Data Autor Zmiana
2021/10/11 13:41 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/11 13:40 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2021/09/22 9:52 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/09/08 13:33 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/08/16 13:23 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/08/16 12:57 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/07/20 11:58 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/06/16 8:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/27 12:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/17 15:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/17 14:16 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/05/06 8:40 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/03/03 14:08 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/02/01 8:27 Patrycja Majchrzak-Krawiec Dodanie treści