Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2022 roku

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.02.2022 r.
Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w związku ze zgłoszeniem interwencji z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zalecenia pokontrolne: Dopilnować stosowania przepisów prawa odnoszących się do obowiązującego w Polsce stanu epidemii wywołane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W terminie do 17 lutego 2022 r. zobowiązuje się Spółkę do przekazania informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, jakie widzi możliwości techniczne wydzielenia strefy dla swoich pracowników celu bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17.01.2022 r. do 18.01.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy; 2)stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, w tym wyposażenie pojazdów w urządzenia pokładowe systemu ETCS.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” (za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 02.02.2022 r. oraz 04.02.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” (za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.03.2022 r.
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej z uwzględnieniem udzielonej pomocy finansowej w związku z epidemią COVID-19 przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr DT/III/108/2020 z 10 grudnia 2020 r. na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w I Okresie Rozliczeniowym.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20.04.2022 do 27.07.2022 r.
Zakres kontroli: Audyt w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.04.2022 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.7.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.05.2022 r. do 15.07.2022 r.
Zakres kontroli: Naprawy, eksploatacja, przeglądy techniczne, stan techniczny i sanitarny wydzierżawionych pojazdów szynowych.
Zalecenia pokontrolne: Kontrolujący zwracają się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn powtarzających się uszkodzeń wpisywanych w książkę pojazdów oraz sposobu ich usunięcia. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia związane z niedotrzymaniem przebiegu pomiędzy poszczególnymi naprawami wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania dla pojazdu SA132-003. W związku z powyższym kontrolujący zwracają się z prośbą o wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do przekroczenia przebiegów między przeglądowych dla przypadku zawartego w protokole kontroli (przegląd PI). Kontrolujący zwracają się również z prośbą o wyjaśnienie przyczyny przekroczenia terminów wykonania przeglądów wiosenno-letnich dla pojazdów EN76-028, EN76-029.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.8.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 21.06. oraz 24.06.2022 r.
Zakres kontroli: Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy, ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy, ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, regulamin pracy, rejestr chorób zawodowych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, pracownika na stanowiskach pracy, stosowanie i magazynowanie, instrukcje stanowiskowe, ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne
Zalecenia pokontrolne: Doraźne zalecenia: Zwrócono uwagę na zwiększenie skuteczności wentylacji w pomieszczeniu technicznym (2 piętro), gdzie magazynowane są środki do utrzymania czystości oraz w pomieszczeniach higienicznych.
W związku z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy (w przypadku zakwalifikowania ich do 3 kategorii) należy zaprowadzić rejestry prac w narażeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy oraz pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy.
Zwrócono uwagę, że pomiarów środowiska pracy nie można traktować analogicznie do stanowisk pracy znajdujących się w innych sekcjach, z uwagi na np. inną akustykę, wentylację itp. – pomiary środowiska pracy należy przeprowadzić na stanowiskach pracy w zakładzie w Wągrowcu.
Zalecono, by stanowiska pracy, gdzie stosowane są środki chemiczne, wyposażone były w skrócone instrukcje BHP opracowane na podstawie kart charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.9.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.06.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, w tym wyposażenie pojazdów w urządzenia pokładowe systemu ECTS.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.10.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 30.08.2022 r. do 23.09.2022 r.
Zakres kontroli: Kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – ocena wdrożonych środków kontroli w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, w związku ze zdarzeniami SPAD.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.11.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.11.2022 r.
Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie: stanu sanitarno – technicznego i sanitarno – porządkowego pociągów osobowych, pomieszczeń służbowych osób zajmujących się sprzątaniem wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów, zaopatrzenia w wodę, wyposażenia sanitariatów w środki higieniczne, przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, przygotowania i stosowania środków dezynfekcyjnych, postępowania z odpadami komunalnymi, postępowania z nieczystościami płynnymi, dokumentacji zdrowotnej pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Zalecenia pokontrolne: doraźne zalecenia: należy przenieść sprzęt porządkowy do sprzątania autobusów szynowych spod wiaty i metalowej szafy do pobliskiego budynku zapewniający tym prawidłowe warunki na przechowywanie ww. sprzętu, oraz komfort pracy osób zajmujących się sprzątaniem.

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.12.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 07.12.2022 r.
Zakres kontroli: Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Zalecenia pokontrolne: Do dnia 31 marca każdego roku należy przekazywać do wiadomości Archiwum Państwowego w Poznaniu sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego Spółki za rok poprzedni.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.13.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r.
Zakres kontroli: Stopień przygotowania przewoźników kolejowych do pracy w warunkach zimowych.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.14.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.10.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.15.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 10.11.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Data Autor Zmiana
2023/01/25 11:22 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/01/25 11:21 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2023/01/18 14:49 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/01/12 10:29 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/11/23 11:44 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/07/13 10:51 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/06/10 11:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/06/01 9:51 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/17 10:22 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/11 11:06 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/11 9:37 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/07 12:16 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/07 12:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec Dodanie treści