Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2019 roku

Poniżej prezentujemy zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce przez podmioty zewnętrzne w 2019 r.:

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 3.01.2019 r.
Zakres kontroli: Kontrola stanu technicznego pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31.01.2019 r. do 11.02.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – w związku ze skargą opisującą bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia i środowiska.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.02.2019 r. do 7.03.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty, jak również trybu pracy działających w tych ośrodkach komisji egzaminacyjnych.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14.03.2019 r. do 17.06.2019 r.,
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty finansowej przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na podstawie umowy PSC nr DT/III/102/2016 na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w okresie 10.12.2017 – 31.12.2018 r.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 r. (IV kwartał 2018 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.04.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów, dokumentacją pociągową, przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 07.06.2019 r. do 13.08.2019 r.
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji i przeglądów za I i II kwartał 2019 r. oraz stanu technicznego i sanitarnego na czas przeprowadzania kontroli, pojazdów szynowych wydzierżawionych na podstawie umów dzierżawy, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Spółką.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenie w brakujące elementy oraz przestrzeganie zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów oraz przekazanie informacji zwrotnej o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2019 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. Kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu.
Kontrola  w wyżej wymienionym zakresie nie została przeprowadzona przez organ.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 r.(I kwartał 2019 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.07.2019 r. do 18.07.2019 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego  (jakość świadczonych przewozów).
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.05.2019 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9.09.2019 r. do 13.09.2019 r.
Zakres kontroli: Spełnianie warunków wydania licencji przewoźnikowi kolejowemu oraz stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego  (jakość świadczonych przewozów).
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 8.08.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 r. (II kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.11.2019 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Zakres kontroli: Zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów.
Zalecenia pokontrolne: Kształtowanie wynagrodzeń w grupie maszynistów z uwzględnieniem zasady, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 4.11.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Data Autor Zmiana
2020/08/28 12:15 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/28 12:15 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 15:24 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 14:33 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 15:25 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 15:23 Patrycja Majchrzak Dodanie pliku PDF
2020/08/10 15:23 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 15:21 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 15:21 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:46 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:45 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:33 Patrycja Majchrzak ---