Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Zasady udostępniania informacji publicznych

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – dalej: „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Koleje Wielkopolskie bądź nie udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, udzielane są na wniosek zainteresowanych osób.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W innym przypadku, zainteresowana osoba winna złożyć do Spółki pisemny wniosek. Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej – do pobrania na dole strony w sekcji 'Pliki do pobrania’.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółki, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej). Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja ta może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany w ww. powiadomieniu, Spółka wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Decyzja odmowna i tryb skargowy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Spółki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Po wyczerpaniu ww. środka zaskarżenia bądź z pominięciem niniejszego środka zaskarżenia, od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zaskarżenie następuje w trybie wynikającym z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259). Skargę składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem organu (tj. Spółki), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Miejsce składania wniosków:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Składowa 5
61-897 Poznań

lub e-mail na adres: informacja.publiczna@koleje-wielkopolskie.com.pl lub biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl 

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna - udostępnianie informacji publicznejPOBIERZpdf0.1 MBKlauzula informacyjna - udostępnianie informacji publicznejpdf0.1 MBPOBIERZ
WWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejPOBIERZdocx0.2 MBWWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejdocx0.2 MBPOBIERZ
Data Autor Zmiana
2023/03/01 13:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2023/01/09 13:37 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/09/08 9:17 administrator Aktualizacja treści
2022/06/14 9:57 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/06/14 9:46 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/06/14 9:45 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2022/03/28 10:22 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/28 9:38 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/03 9:36 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/29 12:53 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/08 9:00 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/03/26 14:47 administrator Aktualizacja treści
2021/03/18 15:18 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/01/27 15:25 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/09/22 13:36 Patrycja Majchrzak Modyfikacja treści
2020/09/22 13:36 Patrycja Majchrzak ---
2020/09/18 11:43 Patrycja Majchrzak Modyfikacja treści
2020/08/27 15:30 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 11:56 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:57 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:37 Patrycja Majchrzak ---